วัตถุประสงค์

 "วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง" เป็นวารสารวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิเคราะห์ รวมถึงบทความรีวิวหนังสือ

 

ISSN 2408-2643

 

กำหนดการเผยแพร่

 

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และ 2. ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 

วัตถุประสงค์ของวารสาร

1. เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายวารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 10240

โทร. 02-310-8534 โทรสาร 02-310-8511

อีเมล์ journaleconru@gmail.com/ wannaphongd@gmail.com

 

ทุกบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญแล้ว