Welcome to
Journal of Economics Ramkhamhaeng University

"วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง" เป็นวารสารวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศ

ส่งบทความออนไลน์

"วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง" เป็นวารสารวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของวารสาร
1. เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศ

เกี่ยวกับเรา

VDO Precent

Title: การทำวิจัย (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์) 01
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=dfBOy5jvEp0

เกี่ยวกับวารสาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายวารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 10240
โทร. 02-310-8534 โทรสาร 02-310-8511
อีเมล์ journaleconru@gmail.com/ wannaphongd@gmail.com

Contact Us