กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง

รองศาสตราจารย์บุญธรรม  ราชรักษ์                 ประธานกรรมการ

อาจารย์นงนุช  อินทรวิเศษ                             รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  นิลใบ                     กรรมการ

อาจารย์วัลลภ  คุ้มประดิษฐ์                             กรรมการ

อาจารย์วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์                      กรรมการและเลขานุการ

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

อาจารย์นงนุช  อินทรวิเศษ                            คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์บุญธรรม  ราชรักษ์                 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการประจำฉบับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  นิลใบ                     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำจวน  เบญจศิริ             คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์วัลลภ  คุ้มประดิษฐ์                             คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ขวัญ  เพชรสว่าง                                 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์                       คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้จัดการ

อาจารย์วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์                       คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยผู้จัดการ

อาจารย์นงนุช  อินทรวิเศษ                             รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความจากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์               คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์       สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี             คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ                  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์        คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์       คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี สิรสุนทร                 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย หาญหิรัญ          กระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.พิชญ์  นิตย์เสมอ                                     สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

ดร.สมศจี ศิกษมัต                                        ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู                                  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ธร ปีติดล                                               คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย                               คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ณพล หงสกุลวสุ                                      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.กวีพจน์  สัตตวัฒนานนท์                            สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี  โพธิยะราช             คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนพัทย์  หนองคู                 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ฝ่ายศิลป์

อาจารย์วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์                      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำกองจัดการ

นางสไบทิพย์  จิตรสังวรณ์                             คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางวัจนีย์  ชูชาติ                                         คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวน้ำทิพย์  ยุคลธรวงศ์                           คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เหรัญญิก

นางสาววันทนีย์  ศรีสวัสดิ์                             คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง