:: รางานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 ปีที่.s ฉบับที่.s

รางานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
Vol.s No.s
::
Hit : 5693
ชื่อเรื่อง: คำนำ
ผู้แต่ง:
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: สารบัญ
ผู้แต่ง:
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผู้แต่ง:
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย
ผู้แต่ง: เปรมกมล เถียรหนู
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การค้าชายแดนและการลงทุนในสปป.ลาว : โอกาสและอุปสรรค
ผู้แต่ง: กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์, วรพชร ดิษยะศริน และจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ศักยภาพการส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทยไปสหรัฐอเมริกา
ผู้แต่ง: ภาสนันท์ โชคมณีนุช
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ส่องเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ (แนวตะวันออก – ตะวันตก) ไทยได้ประโยชน์จริงหรือ ?
ผู้แต่ง: ปริณภา จิตราภัณฑ์ และ ภาคภูมิ ตีระนันทน์
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การค้าชายแดนของไทย โอกาสและการปรับตัว
ผู้แต่ง: ชุติสร เรืองนาราบ
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: นโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับบริบทของภาคเกษตรไทยในปัจจุบัน
ผู้แต่ง: กมลรัตน์ ถิระพงษ์
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่ในร้านอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง: ภูสุดา ขอพบสุข
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ในประเทศไทย
ผู้แต่ง: ฉันทนา ตั้งพงศ์ไพศาล และจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย
ผู้แต่ง: พรรณรวีย์ จันทรมาศ
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: โครงสร้างและผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้แต่ง: ถวิล นิลใบ, นงนุช อินทรวิเศษ และ ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง: มุกดา ทองขุนดำ
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด
ผู้แต่ง: อาภากร กู้เกียรติรัตน์
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: บทบาทของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมต่อแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
ผู้แต่ง: วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และ ขวัญ เพชรสว่าง
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ปัจจัยกำหนดราคาน้ำมันเบนซินในประเทศไทย
ผู้แต่ง: ธนานันต์ พลายน้อย
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การพยากรณ์อุปสงค์การถือเงินในประเทศไทย สำหรับปี ค.ศ. 2017q3 - 2020q4
ผู้แต่ง: ประสาร บุญเสริม
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การประกันภัยต่อและความอ่อนไหวของการเจริญเติบโตของทุนของเครือบริษัทประกันภัยในช่วงก่อนและหลังกฎหมายซาร์บานส์-ออกซ์ลีย์
ผู้แต่ง: อิสริยะ สัตกุลพบูลย์
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: เส้นอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมของประเทศไทย
ผู้แต่ง: เบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: เงินดิจิตอล: บริบทของการพิจารณาความเป็นเงิน
ผู้แต่ง: เสวียน แก้ววงษา
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบกระจุกตัวของกลุ่มครอบครัวกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ?
ผู้แต่ง: อุบลวรรณ ขุนทอง และ โสวัตรธนา ธารา
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง: อมรรัตน์ ช่วยบำรุง
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แต่ง: พรรณทิภา วิชัยเมือง
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสในเขตบางกะปิ
ผู้แต่ง: จุลวัฒน์ คงแท่น
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: ภาษาจีนกับการรองรับฐานการผลิตจากบริษัทนักลงทุนของจีนภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
ผู้แต่ง: เสาวลักษณ์ สุขสังข์ และ คณิศร ธีระวิทย์
บทความ: เปิดเอกสาร