:: วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง ปีที่.2559 ฉบับที่.2

วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง
Vol.2559 No.2
::
Hit : 3864
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก
ผู้แต่ง: ปณิธาน ทองแกมแก้ว และจักรกฤษณ์ พจนศิลป์ (Panitan Thongkamkaew and Chakrit Potchanasin)
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ผู้แต่ง: ขวัญ เพชรสว่าง (Kwan Phetsawang)
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง: กระแสร์ อานอาชา และโกมล ปราชญ์กตัญญู (Krasae Arnarcha and Komol Prachkatanyu)
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย
ผู้แต่ง: วรรณวิสา หนูห้อง และสุเทพ บูรณะคุณาภรณ์ (Wanwisa Nhoohong and Suthep Buranakunaporn)
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะที่มีผลต่อการกำหนดราคาน้ำมันพืช กรณีศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง: ทิพย์นันทา เที่ยงธรรม, กุลภา กุลดิลก และเออวดี เปรมัษเฐียร (Tipnunta Thiengtham, Kulapa Kuldilok, and Aerwadee Premashthira)
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: วิเคราะห์ผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ: มุมมองของจังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง: วราวุฒิ เรือนคำ และ ฉัตรฤดี จองสุริยภาส (Warawut Ruankham and Chatrudee Jongsureyapart)
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: เขตเศรษฐกิจ (ไม่) พิเศษ
ผู้แต่ง: วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (Wannaphong Durongkaveroj)
บทความ: เปิดเอกสาร