:: วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง ปีที่.2559 ฉบับที่.1

วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง
Vol.2559 No.1
::
Hit : 1842
ชื่อเรื่อง: Zero Marginal Cost
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์บุญกิจ ว่องไวกิจไพศาล
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาน้ำตาลทรายของไทย
ผู้แต่ง: วิริยกิตต์ พุทธสัมฤทธิ์ และอภิชาต ดะลุณเพธย์
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ น้ำมะเขือเทศสำหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง: ธัญนันท์ ใจปัน และจักรกฤษณ์ พจนศิลป์
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแคบหมูของผู้บริโภค
ผู้แต่ง: ธนัท ธำรงพิรุณ, อภิชาต ดะลุณเพธย์ และวิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: โครงสร้างและปัจจัยกำหนดเงินฝากและสินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด
ผู้แต่ง: ถวิล นิลใบ
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง: ฐปนีย์ ธารทองทิพย์ และอภิวันท์ กำลังเอก
บทความ: เปิดเอกสาร

ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่ง: การเปลี่ยนแปลงของที่มาของการเติบโตในการส่งออกของไทยหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008
ผู้แต่ง: วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
บทความ: เปิดเอกสาร